Praha dne 6. září 2000
Č.j. 502377/2000-613
Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona č. 151 /2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonu (dále jen "zákon"), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona
generální licenci
č. GL-3/R/2000

od 20.7.2005 zrušeno ... nové všeobecné oprávnění č. VO-R/3/07.2005-16 ... (PDF 1,2MB)
ke zřízení a provozování vysílacích rádiových stanic pozemní pohyblivé služby, které jsou součástí zařízeni PMR 446 (dále jen stanice).
Toto generální povoleni opravňuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen provozovatele) zřizovat, provozovat nebo přechovávat výše uvedené stanice 1) bez jakéhokoliv dalšího řízeni u povolujícího orgánu, a to za těchto podmínek:
 1. Povolení platí na území České republiky 2).
 2. Stanice umožňují hlasovou komunikaci na krátkou vzdálenost a pracují v kmitočtovém pásmu 446,000 až 446,100 MHz s kanálovým odstupem 12,5 kHz, pričemž nejnižší možný kmitočet nosné je 446,00625 MHz. Anténa musí být integrální součástí zařízení a efektivní vyzářený výkon nesmí být vyšší než 500 mW.
 3. Provoz těchto stanic podle této generální licence nemá zajišťovat ochranu proti rušení zpusobené vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby, provozovanými na základě individuálního povolení, nebo i téže radiokomunikační služby provozovanými na základě této generální licence. Veškeré kmitočty, na kterých jsou stanice provozovány na základě této licence, jsou považovány za sdílené. Případné rušení jsou povinni provozovatelé stanic řešit vzájemnou dohodou. Odstranit rušení na své náklady, případne zastavit provoz, má za povinnost provozovatel, který uvedl do provozu stanici zpusobující rušení jako poslední.
 4. Generální licence se vztahuje pouze na takové stanice, u kterých Úřad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového zařízení podle § 10 zákona.
 5. Konstrukce stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.
 6. Stanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96. Provozovatelé musí umožnit pověřeným zaměstnancum Úřadu přístup k těmto stanicím za účelem kontroly a poskytnout odpovídající součinnost 3).
 7. Poveření zaměstnanci Úřadu mohou v případe nedodržení předepsaných parametrů u jednotlivých stanic, nedodržení podmínek této generální licence nebo při rušení rádiového provozu vydat provozovateli podle § 88 odst. 5 zákona rozhodnutí k odstranění závad, nebo v odůvodněných případech předbežné opatření k okamžitému odstavení zdroje rušení.
 8. Úřad má právo omezit nebo zrušit toto generální povolení v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto případě budou stanoveny podmínky pro další provoz stávajících stanic.
 9. Cizí státní příslušníci mohou během svého pobytu na území České republiky tyto stanice dovézt a používat za podmínek daných touto generální licencí s tím že jejich stanice jsou odchylně od odst. 3 této generální licence schváleny rozhodnutím příslušného orgánu v některé členské zemi CEPT a jsou označeny značkou "CEPT PMR446" nebo značkou "CE PMR446". Touto generální licencí však nejsou dotčeny povinnosti vyplývající ze zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.
 11. Tato generální licence nabývá účinnost dnem vyhlášení v Telekomunikačním věstníku.
Ing. David Stádník
předseda
Českého telekomunikačního úřadu


1) Tato generální licence vychází z rozhodnutí Evropského radiokomunikačního výboru (ERC) Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) ze dne 23.11.1998 č. ERD/DEC/(98)26 o vyjmutí zařízení PMR 446 z režimu individuálního povolování [CEPT/ERC Decision from 23rd November 1998 on Exemption from Individual Licensing of PMR 446 equipments], Kraków 1998.
2) Státní příslušníci České republiky mohou během svého pobytu na území těch členských zemí Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT), které se zavázaly přistoupit k rozhodnutí Evropského radiokomunikačního výboru (ERC) ze dne 23.11.1998 č. ERC/DEC/(98)27 o volném pohybu a užívání PMR 446 v členských zemích CEPT, rozšiřující oblast aplikací ERC/DEC/(95)01 [CEPT/ERC Decision from 23rd November 1998 on from circulation and use of PMR 446 eqipment in CEPT member countries enlarging the of application of ERC/DEC/(95)01], Kraków 1998, dovéze a používat tyto terminály bez povolení povolujícím orgánem příslušného státu. Bližší informace sdělí tento orgán.
3) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.


GL-03/R/2000 (soubor pdf - 93k)


 
  Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /storage/content/20/1008420/pragokom.cz/public_html/hand/gl03r00.php:107) in /storage/content/20/1008420/pragokom.cz/public_html/funkce.php3 on line 8
PRAGOKOM s.r.o., IČO: 45275122, DIČ: CZ45275122, OR: MS Praha odd. C, vl. 9421, tel.: +420 777 001 499
hlavní strana|mapa stránek|přenosné vysílačky|vozidlové radiostanice|kontakt