Praha dne 6. září 2000
Č.j. 502450/2000-613
Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona č. 151 /2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (dále jen "zákon"), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona
generální licenci
č. GL-16/R/2000

od 27.7.2005 zrušeno ... nové všeobecné oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28 ... PDF (1MB)
ke zřízení a provozování přenosných vysílacích rádiových stanic malého výkonu, provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech stanovených pro pozemní pohyblivou službu (dále jen radiostanice na společných kmitočtech - "RSK").

Tato generální licence opravňuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen „provozovatele“) provozovat výše uvedené stanice bez jakéhokoliv dalšího řízení u Úřadu za následujících podmínek:

 1. Generální licence platí na území České republiky.
 2. RSK pracují:
  a) s výkonem do 1 W na kmitočtech [MHz]:
  Pásmo 34 MHz:34.05034.07534.15034.175    
  Pásmo 45 MHz:45.05045.07545.10045.12545.15045.175  
  Pásmo 80 MHz:77.02577.05077.07577.10077.72578.00081.72581.750
  Pásmo 170 MHz:172.725173.050      
  Pásmo 450 MHz:449.770449.810      

  b) s výkonem do 5 W na kmitočtech [MHz]:
  Pásmo 170 MHz:172.650172.950172.975
  Pásmo 450 MHz:448.490448.570448.610

  RSK však nesmí být provozovány na kmitočtech z pásma 170 MHz v oblastech příjmu televizního vysílání na 6. televizním kanálu.

 3. RSK mohou být provozovány pouze jako přenosné, nikoliv pevně zabudované v objektu nebo ve vozidle.
 4. RSK nesmí být provozovány s přídavnými zesilovači nebo se závěsnými či pevnými anténami.
 5. Provoz RSK podle této generální licence nemá zajištěnou ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby, provozovanými na základě individuálního povolení, nebo i téže radiokomunikační služby provozovanými na základě této generální licence. Veškeré kmitočty, na kterých jsou RSK provozovány na základě této generální licence, jsou považovány za sdílené. Případné rušení jsou povinni provozovatelé RSK řešit vzájemnou dohodou. Odstranit rušení na své náklady, případně zastavit provoz, má za povinnost provozovatel, který uvedl do provozu RSK způsobující rušení jako poslední.
 6. Generální licence se vztahuje pouze na ty RSK, u kterých Úřad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového zařízení podle §10 zákona.
 7. Konstrukce RSK nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.
 8. RSK podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. Provozovatelé musí umožnit pověřeným zaměstnancům Úřadu přístup k RSK za účelem kontroly a poskytnout odpovídající součinnost podle zákona č.552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Pověření zaměstnanci Úřadu mohou v případě nedodržení předepsaných parametrů u jednotlivých RSK, nedodržení podmínek této generální licence nebo při rušení rádiového provozu vydat provozovatelů m podle § 88 odst. 5 zákona rozhodnutí k odstranění závad nebo v odůvodněných případech předběžné opatření k okamžitému odstavení zdroje rušení.
 10. Úřad má právo omezit nebo zrušit tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto případě budou stanoveny podmínky pro další provoz stávajících RSK.
 11. Tato generální licence platí do 31. prosince 2005 s tím, že provoz stanic RSK bude k tomuto datu definitivně ukončen.
 12. Tato generální licence nabývá účinnosti dnem vyhlášení v Telekomunikačním věstníku.
Ing. David Stádník
předseda
Českého telekomunikačního úřaduGL-16/R/2000 (soubor pdf - 82k)


 
  Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /storage/content/20/1008420/pragokom.cz/public_html/hand/gl16r00.php:133) in /storage/content/20/1008420/pragokom.cz/public_html/funkce.php3 on line 8
PRAGOKOM s.r.o., IČO: 45275122, DIČ: CZ45275122, OR: MS Praha odd. C, vl. 9421, tel.: +420 777 001 499
hlavní strana|mapa stránek|přenosné vysílačky|vozidlové radiostanice|kontakt