PRAGOKOM s.r.o. přenosná radiostanice
MOTOROLA TALKABOUT
T6222

návod k použití
autorised Dealer

Radiostanici Motorola T6222 je možno používat v Evropských zemích, které akceptovali doporučení CEPT PMR446. Tato celoevropská služba byla připravena pro všechny soukromé i firemní uživatele. V ČR je možné tyto kmitočty využívat na základě Generální licence č. 3/R/2000 ze dne 6.září 2000, která je součástí balení. T6222 je vybavena 8 kanály s 38 PL kódy oddělujícími jednotlivé uživatele. Pro komunikaci ve skupině musí mít všichni nastavený stejný kanál a PL kód.

Baterie, životnost baterií
typ bateriepohotovostní režimtrvalé vysílání
AA alkalické (tužkové)až 130 hodinaž 8,2 hodin
nabíjecí NiMHaž 39 hodinaž 2,4 hodin

Instalace baterií
1. Sejměte zadní kryt baterie (obr. A).
2. Vložte 3 baterie AA, nebo dobíjecí NiMH článek (obr.B). Dbejte na správnou polaritu.
3. Kryt baterie vložte zpět.

A B C D E F G H I

Volba typu baterie
Pro volbu typu baterie opakovaně stiskněte tlačítko MENU (3), dokud se na displeji neobjeví symbol baterie. Dále tlačítky (+) a (-) vyberte typ baterie (A) – alkalické, (n) – NiMH nabíjecí baterie.

Nabíjení baterií
NiMH baterie je možné nabíjet pouze v nabíječi pro ně určené (příslušenství - nabíječ ENTN4030). K plnému nabití baterie dojde za cca 4 hodiny (16 hodin první nabití). Postup nabíjení (obr. D, E, F, G, H). Nabití baterie je signalizováno LED diodou.

T6222 Zapnutí a vypnutí radiostanice
Stiskněte tlačítko (2), radiostanice se zapne, rozsvítí se displej a LED indikace (1). Vypnutí provedete podržením tlačítka  .

Změna kanálu
Stiskněte tlačítko MENU (3) a číslo kanálu (větší číslo) začne blikat. Tlačítky (+) a (-) vyberte požadované číslo kanálu (1–8). Radiostanici vrátíte do provozního režimu stiskem tlačítka PTT (5) nebo osvětlení displeje (6).

Změna PL kódu
PL kód slouží k rozlišení jednotlivých hovorových skupin na stejném kanále - slyší se pouze rdst se stejným kanálem a PL kódem. Stiskněte MENU (3) dokud nezačne blikat signalizace PL a tlačítky (+) a (-) navolte PL (1 – 38). Radiostanici vrátíte do provozního režimu stiskem tlačítka PTT (5) nebo osvětlení displeje (6).

Komunikace
Pro maximální jasnost hlasu držte radiostanici cca 5cm od úst. Stiskněte klíčovací tlačítko PTT (5) a mluvte. Po ukončení mluvení tlačítko PPT uvolněte a jste připraveni přijímat volání. Pokud budete držet tlačítko PTT déle, než 60 s., ozve se varovný tón a komunikace se přeruší. Toto opatření slouží k úspoře energie, příp. k ochraně kmitočtu.

Hlasitost
Hlasitost nastavíte tlačítky (+) a (-) v rozmezí 1-20. Po 3 sekundách se rádio přepne do provozního režimu.

SCAN / MONITOR
Tlačítko SCAN/MONITOR (8) slouží k nalezení kanálu, na kterém právě probíhá hovor a k monitorování kmitočtu.
SCAN - krátkým stiskem tlačítka (8) aktivujete SCAN. Na displeji se objeví symbol blesk. Radiostanice začne prohledávat Vámi navolené kanály. V okamžiku, kdy nalezne kanál, na kterém probíhá komunikace, prohledávání se zastaví. Po 3 sekundách se prohledávání znovu obnoví. Ukončení SCAN provedete stiskem tlačítka (8).
MONITOR - slouží ke zjištění, zda na Vámi zvoleném kanále probíhá komunikace. Tato funkce se aktivuje dlouhým přidržením tlačítka (8). Pokud uslyšíte probíhající hovor, ukáže se Vám na displeji zároveň intenzita přijímaného signálu v rozmezí 1-6.
1 - velmi slabý signál
6 - velmi silný signál

Upozorňovací tóny, vibrace
T6222 umožňuje upozornit v rámci skupiny (stejný kanál a PL) pomocí vibrace a zvonění. Opakovaně stiskněte tlačítko MENU (3), dokud se na displeji neobjeví ikona zvonek, nebo vibrace. Poté tlačítky (+) a (-) volte nasledující:
- ... nezvonit, nevibrovat
1 ... vibrovat
2 ... zvonit
3 ... zvonit a vibrovat zároveň

Volba melodie
Opakovaně stiskněte tlačítko MENU (3), dokud se na displeji neobjeví ikona nota. Tlačítky (+) a (-) zvolte melodii vyzvánění (1-10). Po 3 sekundách se rádio přepne do provozního režimu.

Upozornění zvoněním, nebo vibrací
Stiskem tlačítka (4) aktivujete upozornění celé skupiny (shodný kanál a PL).

Potvrzovací tón
Po ukončení hovoru, při puštění tlačítka PTT (5), vydá radiostanice potvrzovací tón. Pokud chcete toto potvrzování zapnout nebo vypnout, přidržte při zapínání tlačítko (1) a zároveň tlačítko (+).

Zámek
Dlouhým stiskem tlačítka MENU (3) dojde k uzamčení radiostanice. Toto zabrání změnám nastavení. Pokud chcete nějaká nastavení provést, postačí znovu tlačítko MENU (3) přidržet cca 3 sec.

Osvětlení
V případě potřeby můžete aktivovat osvětlení displeje stiskem tlačítka (6).

APO úsporný režim
Pokud chcete, aby Vám baterie vydržely co nejdéle, můžete aktivovat 'úsporný režim - APO'. Opakovaně stiskněte tlačítko MENU (3), dokud se na displeji neobjeví ikona APO. Tlačítky (+) a (-) si navolte po jaké době (1 - 8 hodin) se má radiostanice vypnout. Pozn.: Symbol „-„ označuje vypnutý úsporný režim. Čas je odpočítáván od posledního stisku tlačítka. Zpět do operačního režimu uvede radiostanici stiskem tlačítka PTT (5), nebo tlačítkem osvětlení (8).

Nastavení citlivosti mikrofonu radiostanice
Opakovaně stiskněte tlačítko MENU (3), dokud se na displeji neobjeví ikona hlas. Pomocí tlačítek (+) a (-) si zvolte VOX neaktivovat 'n'. Dalším stiskem tlačítka MENU (3) a volbou pomocí (+) a (-) si určíte citlivost mikrofonu. 1 – nejmenší citlivost, 2 – střední citlivost, 3 – nejcitlivější Obdobně můžete postupovat i při použití náhlavních souprav.

Handsfree – VOX
S T6222 můžete komunikovat bez stisku tlačítka. Aktivováním režimu VOX začne radiostanice vysílat vždy, když promluvíte. Vzhledem k tomu, že se můžete pohybovat v prostředích s různých okolním hlukem, je možné si citlivost mikrofonu nastavit.
Nastavení VOX - opakovaně stiskněte tlačítko MENU (3), dokud se na displeji neobjeví ikona hlas. Pomocí tlačítek (+) a (-) si zvolte, zda chcete VOX aktivovat 'Y' nebo zrušit 'n'. Dalším stiskem tlačítka MENU (3) a volbou pomocí (+) a (-) si určíte citlivost mikrofonu (1-3). Na displeji se objeví symbol hlas, VOX je nastaven.
Aktivace VOX – stiskněte krátce tlačítko PTT (5), symbol hlas začne blikat. Pokud začnete mluvit, radiostanice bude vysílat i bez stisku PTT.

Příslušenství připojujte pouze když je radiostanice vypnutá.

Dosah vysílání
Dosah vysílaní u T6222 závisí na terénu. Pohybuje se v rozsahu 3-4 km (přímá viditelnost bez překážek) a po cca 100m ve velmi husté zástavbě. Doporučuje se nepoužívat radiostanice mezi sebou na vzdálenost menší než 1,5m.


Údržba

- pro čištění nepoužívat čistící prostředky, líh, aerosoly ani výrobky na bázi ropy
- radiostanici nenoste ani nedržte za anténu
- použití neschváleného příslušenství může vést k poškození radiostanice (v tomto případě nelze uznat záruku)
- bateriové kontakty čistěte suchým hadříkem nenechávajícím vlákna
- pokud radiostanice přijde do styku s kapalinou, ihned ji vypněte, vyjměte baterie a vysušte prostor pro baterie látkou! Radiostanici nechte několik dní otevřenou, dokud úplně nevyschne.
- nepoužívejte v místech, kde se nacházejí kovové piliny, nebo další materiály přitahované magnetem reproduktoru

Bezpečnostní informace
Při vysílání držte radiostanici ve svislé poloze s mikrofonem cca 5 cm od úst. Anténu byste měli mít nejméně 2,5 cm od hlavy a těla. Při nošení na opasku by anténa měla být min. 2,5 cm od těla. Téměř všechna zařízení jsou rušena elektromagnetickým vyzařováním. Vypněte radiostanici všude, kde Vás k tomu vyzvou upozorněním, hlavně ve zdravotnických zařízeních, v letadlech apod. V automobilech neumísťujte radiostanici do blízkosti aibagu. Vypněte radiostanici v místech s nebezpečím výbuchu. Nepoužívejte radiostanici s poškozenou anténou.

Záruka
Záruka se vztahuje na defekty materiálu a výrobní vady. Záruka se nevztahuje na defekty nebo poškození vzniklé nesprávným zacházením a provozem, neautorizovaným zásahem, vlivem kapalin, použití v nevhodném prostředí apod.


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /storage/content/20/1008420/pragokom.cz/public_html/hand/t6222nav.php:275) in /storage/content/20/1008420/pragokom.cz/public_html/funkce.php3 on line 8
PRAGOKOM s.r.o., IČO: 45275122, DIČ: CZ45275122, OR: MS Praha odd. C, vl. 9421, tel.: +420 777 001 499
hlavní strana|mapa stránek|přenosné vysílačky|vozidlové radiostanice|kontakt